Η Σύρνα περασμένων εποχών :


1940
1958
1969
1970
Δημοτικό σχολείο (1969)
Δημοτικό σχολείο (1969)
Δημοτικό σχολείο
(αρχές '50)
Δημοτικό σχολείο
(αρχές '70) 
Δημοτικό σχολείο
(αρχές '70)


Παναγία (1950)
Παραδοσιακό αλώνισμα
(τέλη '50)

               
Ευαγγελίστρια με το παλιό        Ηγούμενος και Γεννάδιος       Ηγούμενος Θεόκτιστος 
καμπαναριό                              στο Λούσιο                           Αλεξόπουλος


           
Παραδοσιακό αλώνισμα         Παραδοσιακός γάμος              Προικιά (1963)
(τέλη '50)                              (τέλη '50)


           
Σύρνα (τέλη '70)                    Σύρνα (τέλη ΄70)                   Σύρνα (δεκαετία 60)

                          
Συρναίος                         Συρναίοι (1965)                       Πατήρ Πάνος 
φωτογράφος (1946)                                                        
Σμαΐλης

           
1940                                      1968                                      Σχολικό θέατρο (τέλη '60)

            
Σχολικό θέατρο (τέλη '60)        Σχολικό θέατρο (τέλη '60)       Σχολικό θέατρο (τέλη '60)

                                              
Χειροτονία                              Απόκομμα                           Απόκομμα 
Θεόκτιστου Αλεξόπουλου        εφημερίδας (1933)               εφημερίδας (1934)
σε Αρχιμανδρίτη (1952)

                                 
Γεώργιος Λ. Σμαΐλης                    Κορυφή Προφήτη             Θυρανοίξια Παναγίας
Γραμματέας του συλλόγου            Ηλία-Μαίναλο                  στο Βιδώνι (1962)
από το 1981 έως το 2003              1981

             
1950                                         1973                                      1983

                
Δημοτικό σχολείο (1971)           Μονή Προδρόμου (1985)         Παραδοσιακό καφενείο(1988)

              
''Ραπούνι''-Μαίναλο (1981)        1976                                      Σχολικό θέατρο (1958)

               
Σχολικό θέατρο (1958)             Κυνήγι στο ''Κακαβούλι''           1969
                                               (1955)
     
                        
       1951                                         1955                                      Κατασκευή τέμπλου 
                                                                                                   ''Ευαγγελίστριας'' (1956)
       
                             
           1959                             1964                                          1967
       
            
       Ι.Μ.Προδρόμου                     Ι.Μ.Προδρόμου
       (δεκαετία '80)                        (δεκαετία '90)